Prestatieafspraken

In het voorjaar van 2016 is de Gedeelde Visie Wonen In Zandvoort 2016 – 2020 vastgesteld. De woonvisie is een gezamenlijk product van de gemeente, de Key en Huurders Platform Zandvoort-Arcade (HPZ).

De samenvatting van deze visie staat op onze website.

De Key heeft vervolgens een portefeuillestrategie opgesteld. Deze bevat een visie op het woningbezit in Zandvoort en is opgesteld na overleg met gemeente en HPZ.

Deze visie heeft betrekking op de komende tien jaar.

In de portefeuillestrategie is onder andere vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft.

Op dit moment staan er rond 2410 sociale huurwoningen in Zandvoort; in 2026 zijn dat er dus nog steeds 2410.

De Key mag in de periode tot 2026 wel 200 sociale huurwoningen verkopen. Ook mogen er 30 sociale huurwoningen in de vrije sector worden gebracht.

Daar staat tegenover dat de Key dan 230 nieuwe sociale huurwoningen bouwt.

Als vervolg op deze stukken is in de afgelopen periode gewerkt aan de prestatieafspraken. De afspraken zijn het resultaat van overleg tussen de Key, de gemeente Zandvoort en HPZ.

Ze hebben betrekking op de komende vier jaar.

Hieronder volgt een aantal belangrijke afspraken. Zodra de definitieve tekst gereed is wordt het volledige document op de website geplaatst.

Nieuwbouw

De Key gaat door met onderzoek naar de mogelijkheid van nieuwbouw van sociale huurwoningen op het Corodex terrein.

De Key onderzoekt in 2017 ook de haalbaarheid van sloop van bestaande woningen en nieuwbouw op de vrijgekomen plaats.

Om financiële middelen te krijgen voor nieuwbouw mag De Key in 2017 al vast 25 woningen verkopen.

Huurprijzen

Van de sociale huurwoningen die vrijkomen zal 75% verhuurd worden aan mensen die recht hebben op huurtoeslag. De huur van deze woningen ligt tussen €528,- en €628,- per maand. De huur van de resterende 25% zal tussen €628,- en €711,- liggen.

Ook over de jaarlijkse huurverhoging zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op de eerstkomende 4 jaar (2017-2020).

Gedurende die periode zal de huurverhoging gelijk aan de inflatie zijn.

Dit geldt niet voor huren die veel lager zijn de maximale huur (lager dan 80%).

Ook de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt in rekening gebracht; dit met het oog op de gewenste doorstroming van goedkope naar duurdere huurwoningen.

Woningkwaliteit

De Key gaat ook investeren in de kwaliteit van de bestaande woningen. Hierdoor moet het energieverbruik in de woningen lager worden.

Op dit moment is de energieprestatie van 14% van de woningen goed; dit percentage moet in 2026 minimaal 25% zijn.

Een slechte energieprestatie heeft op dit moment 46% van het aantal woningen; dit percentage moet worden teruggebracht naar maximaal 25%.

In 2017 wordt uitgewerkt hoe dit resultaat kan worden bereikt.

Het is de bedoeling om planmatig onderhoud en andere investeringen, zoals die voor de verbetering van de energieprestaties,  te combineren.

Senioren

Senioren willen langer zelfstandig blijven wonen. Daarom investeert De Key ook in de toegankelijkheid van woningen. Ook op dit punt wordt zoveel mogelijk gecombineerd met planmatig onderhoud.

Afgesproken is dat het aanbod van woningen aan 65plussers tijdelijk wordt vergroot. Het gaat om een experiment gedurende een half jaar.

In die periode worden 25 woningen aangeboden aan 65plussers. Omdat aantal te halen zullen niet alleen woningen die zijn aangewezen als seniorenwoningen worden aangeboden. Ook een aantal andere woningen die ook geschikt zijn voor senioren, zullen in het experiment worden meegenomen.

Gedurende dit half jaar zal onderzoek worden gedaan onder de gegadigden. Aan de kandidaten die een woning hebben geaccepteerd wordt gevraagd waarom zij dat hebben gedaan. Aan de kandidaten die een woning niet hebben geaccepteerd wordt ook gevraagd naar de redenen.

Jonge huishoudens

De prestatieafspraken hebben ook betrekking op de wens te komen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Daarom wordt ook aandacht geschonken aan de positie van jonge huishoudens op de woningmarkt: jongeren en jonge gezinnen. Het woningaanbod moet zo goed mogelijk aansluiten bij jonge huishoudens uit Zandvoort en de regio.

De Key voert in 2017 marktonderzoek uit ten behoeve van deze groep huishoudens.

Het bovenstaande is een selectie uit de prestatieafspraken.

In de komende tijd zullen onderdelen van de prestatieafspraken op de website zeker nog eens aan de orde komen.

Niet alleen in verband met de nadere uitwerking. Sommige onderwerpen verdienen nog eens nadere aandacht; leefbaarheid is zo’n voorbeeld.

Oktober 2016, geschreven door P. Aldershof