De stand van zaken van Adviezen van Arcade aan De Key

Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder is De Key verplicht om Arcade in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot wijzigingen in haar beleid en/of beheer. Ook kan Arcade ongevraagde adviezen uitbrengen indien zij dat nodig vindt. Arcade heeft de afgelopen maanden twee … Lees meer

Coalitie Akkoord

Op 24 mei 2018 verscheen het Amsterdams coalitieakkoord ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ tussen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Tijdens de verkiezingscampagne was de Amsterdamse woningmarkt een gewichtig thema. In het akkoord zien we dit nadrukkelijk terug. Veel belangrijke onderwerpen komen voorbij: duurzaamheid, toerisme, nieuwbouw, studentenhuisvesting, ouderenhuisvesting, het middensegment, verkoop van de sociale voorraad, liberalisering, wooncarrière, … Lees meer

Inschakelen Geschillencommissie Energie heeft zin!

Een voorbeeld van de bewonerscommissie uit Zandvoort Het complex Louis Davids Carré in Zandvoort is voorzien van een collectieve duurzame energie-installatie. Met deze installatie wordt warmte en warm tapwater geleverd. In de Warmtewet zijn regels opgenomen waaraan de leverancier moet voldoen. Onderdeel van de wet is de zogenoemde Compensatieregeling. Bij een storing die langer duurt … Lees meer

Asbest

HPZ heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van asbest in woningen van De Key. Het gaat om de woningen die voor 1994 zijn gebouwd. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als er in geboord en gezaagd wordt. Daarom moeten de bewoners weten of er asbest in hun woning is verwerkt.HPZ heeft … Lees meer

Getekende Prestatieafspraken

In oktober 2016 is op de site aandacht geschonken aan de Prestatieafspraken. Een aantal belangrijke punten is daarbij toegelicht. Met behulp van de volgende link kan het volledige, ondertekende, document worden geopend. Prestatieafspraken Getekend.pdf  

Prestatieafspraken

In het voorjaar van 2016 is de Gedeelde Visie Wonen In Zandvoort 2016 – 2020 vastgesteld. De woonvisie is een gezamenlijk product van de gemeente, de Key en Huurders Platform Zandvoort-Arcade (HPZ).

De samenvatting van deze visie staat op onze website.

De Key heeft vervolgens een portefeuillestrategie opgesteld. Deze bevat een visie op het woningbezit in Zandvoort en is opgesteld na overleg met gemeente en HPZ.

Deze visie heeft betrekking op de komende tien jaar.

In de portefeuillestrategie is onder andere vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft.

Lees meer

Straat in het zonnetje

Flatbewoners zetten straat in het zonnetje http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/3620601/flatbewoners-knappen-eigen-straat-op.aspx