Inleiding

De minister stelt jaarlijks de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen vast.

Voor 2017 is de maximale verhoging bepaald op 2,8%. Dat percentage geldt voor de huurders met een huishoudinkomen dat lager is dan € 40.349,-.

Voor de huurders met een hoger huishoudinkomen is de maximale verhoging bepaald op 4,3%.

 

Zandvoort

Het besluit van de minister geldt ook voor Zandvoort.

Daarnaast zijn van belang de zogenoemde Prestatieafspraken. Dit zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente, De Key en Arcade-HPZ.

De afspraken over de huurverhoging gelden voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Afgesproken is dat de huur verhoogd wordt met maximaal het inflatiepercentage. Voor 2017 is het inflatiepercentage 0,3%.

De huur die de zittende huurders betalen wordt dus met 0,3% verhoogd.

Voor twee groepen is een uitzondering gemaakt.

In de eerste plaats zijn dit de huurders die een lagere huur betalen dan voor de woning mag worden gevraagd. Is die huur lager dan 80% van het maximum, wordt de huur verhoogd met 2,8%.

De tweede groep wordt gevormd door de huurders die in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Boven het huishoudinkomen van € 40.349,- is de huurverhoging 4,3%.

 

Procedure

De Key doet een voorstel aan de huurder.

De huurder kan bezwaar maken tegen het voorstel, vóór 1 juli.

Als de huurder geen bezwaar maakt, gaat de verhoging door.

Maakt de huurder wel bezwaar neemt De Key daarop een beslissing.

De huurder kan daarna zijn bezwaar intrekken; dan gaat de huurverhoging door.

Als de huurder het bezwaar niet intrekt kan De Key de zaak voorleggen aan de Huurcommissie.

Doet De Key dat niet, gaat de verhoging niet door.

Als De Key de zaak voorlegt aan de Huurcommissie is de uitspraak van die commissie bindend.

De verliezer betaalt leges aan de Huurcommissie: €25 voor de huurder, € 450 voor De Key.

 

Vrije sector

Het besluit van de minister is niet van toepassing op vrije sectorwoningen. De verhuurder mag zelf bepalen hoeveel hij de huur verhoogt. Van belang is natuurlijk wel wat hierover in het huurcontract is vastgelegd. Daaraan is de verhuurder natuurlijk ook gebonden.

De huurder van een vrije sectorwoning kan geen beroep doen op de Huurcommissie.

 

Door : P. Aldershof

 

HPZ heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van asbest in woningen van De Key. Het gaat om de woningen die voor 1994 zijn gebouwd.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als er in geboord en gezaagd wordt. Daarom moeten de bewoners weten of er asbest in hun woning is verwerkt.
HPZ heeft er bij De Key op aangedrongen de bewoners te informeren. Dat is in de loop van maart 2017 per brief gebeurd. De brief vindt u hier.

HPZ doet een dringend beroep op de bewoners het asbestmateriaal met rust te laten. Als zij gaan klussen is het verstandig contact met De Key op te nemen. Zoals in de brief staat: vraag bij twijfel om advies.

HPZ is blij dat de brief is toegestuurd aan de bewoners. Dit betekent niet dat daarmee alles is opgelost. Het is van groot belang dat De Key aandacht blijft houden voor dit onderwerp. De asbesthoudende materialen moeten natuurlijk zoveel mogelijk worden verwijderd door De Key. Zolang dat niet gebeurd is moeten (nieuwe) bewoners goed worden geïnformeerd.
En HPZ houdt ook de komende jaren de vinger aan de pols!

Waar zit asbest binnen/buiten?

In oktober 2016 is op de site aandacht geschonken aan de Prestatieafspraken.

Een aantal belangrijke punten is daarbij toegelicht.

Met behulp van de volgende link kan het volledige, ondertekende, document worden geopend.

Prestatieafspraken Getekend.pdf

 

In het voorjaar van 2016 is de Gedeelde Visie Wonen In Zandvoort 2016 – 2020 vastgesteld. De woonvisie is een gezamenlijk product van de gemeente, de Key en Huurders Platform Zandvoort-Arcade (HPZ).

De samenvatting van deze visie staat op onze website.

De Key heeft vervolgens een portefeuillestrategie opgesteld. Deze bevat een visie op het woningbezit in Zandvoort en is opgesteld na overleg met gemeente en HPZ.

Deze visie heeft betrekking op de komende tien jaar.

In de portefeuillestrategie is onder andere vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft. Lees meer

Wonen in Zandvoort 2016-2020

Klik op bestand voor grote versie

Flatbewoners zetten straat in het zonnetje

10575364_1451922201741373_2758724336991815547_o 10449993_809090842459203_8807600285378072247_o

http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/3620601/flatbewoners-knappen-eigen-straat-op.aspx