Inleiding

De minister stelt jaarlijks de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen vast.

Voor 2017 is de maximale verhoging bepaald op 2,8%. Dat percentage geldt voor de huurders met een huishoudinkomen dat lager is dan € 40.349,-.

Voor de huurders met een hoger huishoudinkomen is de maximale verhoging bepaald op 4,3%.

 

Zandvoort

Het besluit van de minister geldt ook voor Zandvoort.

Daarnaast zijn van belang de zogenoemde Prestatieafspraken. Dit zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente, De Key en Arcade-HPZ.

De afspraken over de huurverhoging gelden voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Afgesproken is dat de huur verhoogd wordt met maximaal het inflatiepercentage. Voor 2017 is het inflatiepercentage 0,3%.

De huur die de zittende huurders betalen wordt dus met 0,3% verhoogd.

Voor twee groepen is een uitzondering gemaakt.

In de eerste plaats zijn dit de huurders die een lagere huur betalen dan voor de woning mag worden gevraagd. Is die huur lager dan 80% van het maximum, wordt de huur verhoogd met 2,8%.

De tweede groep wordt gevormd door de huurders die in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Boven het huishoudinkomen van € 40.349,- is de huurverhoging 4,3%.

 

Procedure

De Key doet een voorstel aan de huurder.

De huurder kan bezwaar maken tegen het voorstel, vóór 1 juli.

Als de huurder geen bezwaar maakt, gaat de verhoging door.

Maakt de huurder wel bezwaar neemt De Key daarop een beslissing.

De huurder kan daarna zijn bezwaar intrekken; dan gaat de huurverhoging door.

Als de huurder het bezwaar niet intrekt kan De Key de zaak voorleggen aan de Huurcommissie.

Doet De Key dat niet, gaat de verhoging niet door.

Als De Key de zaak voorlegt aan de Huurcommissie is de uitspraak van die commissie bindend.

De verliezer betaalt leges aan de Huurcommissie: €25 voor de huurder, € 450 voor De Key.

 

Vrije sector

Het besluit van de minister is niet van toepassing op vrije sectorwoningen. De verhuurder mag zelf bepalen hoeveel hij de huur verhoogt. Van belang is natuurlijk wel wat hierover in het huurcontract is vastgelegd. Daaraan is de verhuurder natuurlijk ook gebonden.

De huurder van een vrije sectorwoning kan geen beroep doen op de Huurcommissie.

 

Door : P. Aldershof